Program edukacyjny

ŹRÓDŁO Szkoła Podstawowa Fundacji STERNIK-Kraków to niepubliczna placówka dla dziewcząt, kształcąca uczennice w duchu edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Współpracując z rodzicami, staramy się wspierać ich w wychowaniu córek, aby samodzielnie i z odpowiedzialnością podejmowały decyzje dotyczące swego życia i brały udział w życiu społecznym, rodzinnym
i zawodowym. W naszej pracy korzystamy z wieloletnich doświadczeń szkół spersonalizowanych na całym świecie, szczególnie w Hiszpanii. Staramy się zapewnić edukację na najwyższym poziomie. W szkołach realizujemy założenia Podstawy Programowej MEiN.

Uczennice mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc w pracy licznych kół przedmiotowych. Aby kształtować nawyk samodzielnego, krytycznego myślenia, a także budować kod kulturowy, w klasach IV – VI prowadzimy zajęcia z filozofii według autorskiego programu. Oprócz języka angielskiego, którego uczymy w zwiększonym wymiarze godzin, od I klasy uczennice uczą się języka hiszpańskiego. Duży nacisk kładziemy na nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Chcemy przełamać powszechne przekonanie, że tylko chłopcy są zainteresowani przedmiotami ścisłymi. Wbrew obecnym trendom i dążeniu do utylitaryzmu, staramy się na jak najwyższym poziomie nauczać przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Uczennice budują swoją wiedzę o sztuce i wrażliwość na nią podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. W szkole funkcjonuje chór, zespół muzyczny, okazjonalnie orkiestra. Swoją wiedzę i umiejętności uczennice mogą wykorzystać i zaprezentować podczas stałych, cyklicznych wydarzeń szkolnych, projektów oraz konkursów. Bardzo ważnym aspektem jest również zdrowie i rozwój fizyczny. Dążymy do tego, aby dziewczęta lubiły zajęcia wychowania fizycznego i chętnie brały w nich udział. Nasze uczennice w zawodach międzyszkolnych zajmują wysokie miejsca, tuż za szkołami sportowymi i są zapraszane do udziału w treningach profesjonalnych klubów sportowych. Mamy świadomość, że nie ma dobrej edukacji bez wychowania. Zależy nam, żeby oprócz zdobywania wiedzy dziewczęta kształtowały również mocny kręgosłup moralny i silną osobowość.